Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Periferico Étterem Kft.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya a Periferico Étterem Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) weblapján (https://periferico.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://periferico.hu/aszf.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA

Név: Periferico Étterem Kft.

Cím: 1212 Budapest Kassai utca 18.

Adószám: 28803342-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-374679

FELIR szám: AB0885002

Telefonszám: +36 30 561 3913

E-mail: info@periferico.hu

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen ÁSZF 2021. január 22. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti – mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.
 3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
 1. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.
 2. A regisztrált felhasználók adatait a későbbi rendelések megkönnyítése érdekében tárolja a rendszer.
 3. A regisztráció során csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat kéri és tárolja a Szolgáltató.
 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOKKÖRE
 1. A Szolgáltató az értékesítés során a https://periferico.hu/menu/ oldalon elérhető élelmiszereket és italokat értékesíti.
 2. Amennyiben egy ár hibásan kerül feltüntetésre a webshopban a Szolgáltató értesíti a vásárlót, aki elállhat a rendeléstől.
 1. RENDELÉSMENETE
 1. A Szolgáltató telefonon, a honlap rendelési felületén, illetve a Facebook és az Instagram üzenőfelületein fogad rendeléseket.
 2. Fizetni átvételkor bankkártyával vagy készpénzben, vagy online bankkártyával lehet. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 3. A honlapon és a honlapon feltüntetett telefonos és közösségi média üzenőfelületeken keresztül leadott rendelések esetén a kiszállítás díjtalan a honlapon meghatározott területekre. A kiszállítási területen kívül eső rendelések kiszállítási díja egyedi megegyezés tárgyát képezi.
 4. A vevő a hibásan megadott adatokat a honlapon található telefonszámon tudja korrigálni.
 5. A honlapon leadott megrendelésről a Szolgáltató a vevőt e-mailben értesíti az általa megadott címen.
 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
 1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő nyitvatartási napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

7. ELÁLLÁS JOGA

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, KELLÉKSZAVATOSSÁG

 1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 3. Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 4. felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 5. A kellékszavatosság csak akkor érvényesíthető, ha a termék nem került elfogyasztásra. A teljesítéstől számított egy nap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 6. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 7. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 8. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 9. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
 10. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 11. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.Ű

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

10. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

 1. A Vevő jogosult a magyar jogszabályokban meghatározott békéltető és panaszkezelő testületek szolgáltatásainak igénybevételére.

11. SZERZŐI JOGOK

 1. A webshop és annak tartalma a Periferico Étterem Kft. Tulajdona, felhasználása a tulajdonos engedélye nélkül tilos.

12. ADATVÉDELEM

 1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://periferico.hu/privacy-policy/

Budapest, 2021. január 22.